Logo_male.jpg
logo_z_listkiem.jpg
Reklama
Home

Witamy

Szanowni Państwo!!!

Przypominam, że o chęci przyprowadzeniu dziecka do przedszkola należy wcześniej powiadomić  dyrektora placówki.

Zgłoszenie potrzeby opieki przedszkolnej nad dzieckiem nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem ze względu na rygorystyczne procedury sanitarne.


O PRZYJĘCIU DZIECKA BĘDZIEMY PAŃSTWA INFORMOWAĆ TELEFONICZNIE

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Grażyna Kucharska


ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI W/Z PRZEDSZKOLU NR 6 im. Jeana de La Fontaine’a  w Olsztynie

PODCZAS TRWANIA PANDEMII COVID-191

1. Podczas drogi do i z przedszkola rodzice/opiekunowie oraz dzieci (od 4 roku życia) powinni być zaopatrzeni w środki ochrony osobistej tj. w przypadku dorosłych rękawiczki i maseczki, a w przypadku dzieci od 4 r. życia maseczki.
2. Drzwi do przedszkola otwiera pracownik wyznaczony przez dyrektora placówki.
3. Rodzice/opiekunowie dezynfekują dłonie przy wejściu.
4. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do wyznaczonej przestrzeni z zachowaniem zasady –1 rodzic z dzieckiem jednej grupy (czyli nie więcej niż pięcioro rodziców) w odstępie  2 m od poprzedniego rodzica, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk). 
5. Po wejściu do przedszkola w obecności rodzica, dziecku będzie mierzona temperatura.
6. Nie będą przyjmowane dzieci mające temperaturę powyżej 37º, z katarem i kaszlem.
7. Po rozebraniu dziecka przez rodzica/opiekuna dziecko zostaje odprowadzone do sali zajęć przez pracownika przedszkola.
8. Do przedszkola zakazuje się przynoszenia przez dzieci własnych zabawek, rysunków i książek oraz innych przedmiotów.
9. Całodzienny pobyt dziecka w przedszkolu odbywa się w wyznaczonej na ten czas sali nie ma grup zbiorczych, dyżurujących rano ani po południu.
10. Przy zauważeniu przez nauczyciela u dziecka jakichkolwiek objawów chorobowych (tj. podwyższona temperatura, kaszel, katar, ból głowy, ból gardła, zapalenie spojówek, duszność lub inne zgłaszane przez dziecko dolegliwości) rodzic/opiekun bezwzględnie, po otrzymaniu powiadomienia od nauczyciela, musi odebrać dziecko z przedszkola.
11. Po odebraniu dziecka z przedszkola i wizycie u lekarza rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest powiadomić przedszkole o stanie zdrowia dziecka.
12. Dziecko po przebytej chorobie wraca do przedszkola z zaświadczeniem od lekarza, że jest zdrowe.
13. Zabrania się przyprowadzania dziecka, jeśli ktoś z domowników jest na kwarantannie, izolacji lub przejawia jakiekolwiek objawy infekcji górnych dróg oddechowych.
14. Odbieranie dziecka z przedszkola odbywa się na zasadach wymienionych w punktach: 1, 2, 3, 4. Dziecko zostanie przyprowadzone do szatni przez pracownika po otrzymaniu informacji przez domofon, że rodzic przyszedł.
15. O otwarciu drzwi i wejściu do budynku przedszkola decyduje wyznaczony przez dyrektora pracownik.
16. Prosimy rodziców o wyjaśnienie dzieciom panującej sytuacji oraz o regularnym przypominaniu o podstawowych zasadach higieny: unikanie dotykania oczu, nosa i ust, częste mycie rąk wodą z mydłem, nie podawanie, ręki na powitanie oraz pożegnanie
17. W przypadku podejrzenia wystąpienia objawów choroby COVID-19 nauczyciel zapewnia dziecku opiekę w wyznaczonym jako izolatka pomieszczeniu. Natychmiast powiadamia o wystąpieniu objawów chorobowych dyrektora i rodziców/opiekunów dziecka. W nagłych przypadkach  szybko pogarszającego się stanu zdrowia dziecka nauczyciel w porozumieniu z dyrektorem przedszkola powiadamia służby medyczne, informując jednocześnie o podejrzeniu wystąpienia u dziecka choroby COVID-19.

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
Grażyna Kucharska

 


 

PROCEDURY POBYTU DZIECI W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 6
im. Jeana de La Fontaine’a  w Olsztynie
PODCZAS TRWANIA PANDEMII COVID-19

 

Zgodnie z wytycznym Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020r.:
1. Jedna grupa dzieci przebywa w stałej, wyznaczonej sali pod opieką tych samych nauczycieli.
2. W grupie może przebywać maksymalnie 12 dzieci, w uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego do 14.
3. Dzieci będą mogły korzystać wyłącznie z zabawek łatwych do dezynfekcji.
4. Nauczyciel pilnuje, aby dzieci często myły ręce ciepłą wodą z mydłem, zwracając uwagę na dokładne wykonywanie tych czynności.
5. W trakcie zabaw i zajęć nauczyciel stara się wytłumaczyć dzieciom, że należy zachować dystans.
6. Nauczyciele w miarę możliwość utrzymują dystans w kontakcie z dzieckiem.
7. Grupy przedszkolne nie mogą spotykać się we wspólnej przestrzeni.
8. Sale będą wietrzone , w miarę możliwości, jak najczęściej.
9. Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola pomagający dzieciom podczas przeprowadzenia zabiegów higienicznych zobowiązani są do noszenia maseczek (przyłbic) i rękawiczek.
10. Dzieci nie mogą mieć kontaktu z pracownikami kuchni.

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
Grażyna Kucharska

 


 

 

Szanowni Państwo

W związku z prawdopodobnym  terminem otwarcia Przedszkola Miejskiego Nr 6 im. Jeana de La Fontaine’a od dnia 18 maja, zgodnego z wytycznymi MEN oraz GIS informujemy o zasadach przyjmowania dzieci:

liczebność grup będzie ograniczona do 12 dzieci


do przedszkola w pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci, których obydwoje rodziców pracuje i nie może pogodzić pracy z opieką w domu


pierwszeństwo skorzystania z przedszkola przysługuje pracownikom służb ochrony zdrowia, służb mundurowych,  handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19


o chęci przyprowadzeniu dziecka do przedszkola należy wcześniej powiadomić  dyrektora placówki


Zgłoszenie potrzeby opieki przedszkolnej nad dzieckiem od 18 maja 2020 nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem ze względu na rygorystyczne procedury sanitarne.


O PRZYJĘCIU DZIECKA BĘDZIEMY PAŃSTWA INFORMOWAĆ INDYWIDUALNIE, gdy zapadnie ostateczna decyzja o otwarciu placówki.


Rodzice dzieci, które zostaną przyjęte będą musieli podpisać specjalne oświadczenie o odpowiedzialności, iż  świadomie przyprowadzają dziecko do przedszkola w aktualnej sytuacji epidemiologicznej oraz, że bezwzględnie dostosują się do przestrzegania zasad związanych z reżimem sanitarnym obowiązującym w placówce.

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
Grażyna Kucharska


 

UWAGA RODZICE!!!

Grupy powinny liczyć do 12 dzieci i przebywać w jednej wyznaczonej sali pod opieką tego samego opiekuna. Należy dbać o zachowanie odpowiedniego dystansu, higienę oraz o dezynfekcję pomieszczeń i sprzętu, a do tego powyrzucać niektóre zabawki i w określonych przypadkach mierzyć dzieciom temperaturę - takie są m.in. wytyczne GIS w sprawie otwarcia żłobków i przedszkoli.

Teoretycznie od 6 maja otwarte mogą zostać żłobki i przedszkola w całej Polsce - ogłosili przed kilkoma dniami premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Łukasz Szumowski. Ostateczną decyzję w sprawie uruchamiania poszczególnych placówek rządzący zostawili jednak w rękach samorządów. Wieli z nich sceptycznie podeszło do tego pomysłu zwracając uwagę m.in. na brak konkretnych wytycznych.

Wytyczne już są. Główny inspektor sanitarny opublikował je w czwartek wieczorek - ponad dobę po konferencji premiera i ministra.

4 mkw. na dziecko, wietrzenie sali co godzinę

I tak, zgodnie z zasadami wyznaczonymi przez GIS - jedna grupa dzieci powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali, która przynajmniej raz na godzinę będzie wietrzona. Grupy dzieci nie powinny stykać się ze sobą. Mogą liczyć maksymalnie 12 dzieci, a w pewnych uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, można ją powiększyć o nie więcej niż dwoje dzieci. Sanepid zaleca też, by do grupy przyporządkowani byli ci sami opiekunowie.

Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4 mkw. na jedno dziecko i każdego opiekuna.

Jak wyjaśnił GIS, do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczenia lub pomieszczeń kuchni, zbiorowego żywienia, pomocniczych (ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higieniczno - sanitarnych, np. łazienek i ustępów). Nie należy sumować powierzchni sal dla dzieci i przeliczać łącznej jej powierzchni na limit miejsc. Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli i innych sprzętów w niej się znajdujących.

Zakaz pluszaków

Ponadto w sali, w której przebywać będą dzieci, nie może być zabawek, przedmiotów, sprzętów, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki), a wykorzystywane przybory sportowe - piłki, skakanki, obręcze dokładnie czyścić lub dezynfekować. Dzieci zaś nie powinny przynosić ze sobą niepotrzebnych przedmiotów i zabawek.

Opiekunowie między sobą powinni zachować dystans społeczny wynoszący minimalnie 1,5 m, a osoby przyprowadzające i odbierające dzieci nie powinny podchodzić do osób tam przebywających, zarówno do dzieci, jak i dorosłych bliżej niż na 2 m. Obowiązuje też zasada, że na 15 mkw. w placówce powinien przebywać jeden rodzic z dzieckiem.

Jeśli chodzi o personel pomocniczy i kuchenny, to nie może on kontaktować się z dziećmi i z opiekunami grup.

Sanepid wskazuje też na to, że do przedszkola czy żłobka mogą uczęszczać tylko dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Również opiekunowie muszą być zdrowi. Gdy w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do placówki.

Ponadto osoby trzecie powinny w placówce przebywać tylko w uzasadnionych przypadkach przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności - osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk.

 

Więcej od Microsoft News:

Europa znosi ograniczenia związane z pandemią koronawirusa (PAP)

"Klauzula dobrego Samarytanina" dla personelu walczącego z COVID-19? Na czym to polega? (Niezalezna.pl)

Szczerski: Program prezydenta Dudy to nie są obietnice (wPolityce.pl)

Szef BBN: potrzebna ustawa o bezpieczeństwie narodowym (PAP)


Pomiar temperatury

Sanepid rekomenduje też zakup przynajmniej jednego termometru na grupę, najlepiej bezdotykowego. Dodatkowo zaleca placówce, by miała zapewnioną możliwość szybkiego kontaktu z opiekunami lub z rodzicami dzieci. Powinna też otrzymać ich zgodę na zmierzenie temperatury ich dziecku, gdyby wystąpiły u niego niepokojące objawy chorobowe.

Gdyby tak się stało, należy je odizolować w odrębnym pomieszczeniu lub w wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie poprosić opiekunów, aby je odebrali.

Ponadto dzieci powinny przebywać na świeżym powietrzu na terenie placówki, przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości, zmianowości grup, a sprzęt na placu zabaw lub boisku powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany. Jeśli nie ma takiej możliwości, należy zabezpieczyć go przed używaniem.

GIS przestrzega też przed wyjściami grup na zewnątrz, np. na spacer do parku.

Zwraca też uwagę na odpowiednią higienę, czyszczenie i dezynfekcję pomieszczeń i powierzchni. Już przed wejściem do budynku powinien znajdować się płyn dezynfekujący wraz z informacją o obowiązkowym dezynfekowaniu rąk przez wchodzące osoby dorosłe. Pilnować też należy, by każdy rodzic czy opiekun miał rękawiczki ochronne, zakryty nos i usta.

Częste mycie rąk

Sanepid jednocześnie zaznacza, aby przypominać dzieciom o częstym i dokładnym myciu rąk, przed jedzeniem, powrotem z placu zabaw czy po skorzystaniu z toalety.

Sanepid rekomenduje też monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników. Wskazuje, że przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów tak, aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

Maseczki i fartuchy dla personelu

Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy powinni być zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia w razie konieczności np. przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka).

Zaleca się wywieszenie w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych plakatów z zasadami prawidłowego mycia rąk oraz instrukcji przy dozownikach z płynem do dezynfekcji. Należy też zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet. GIS odnosi się też do zasad w przygotowywaniu, dostarczaniu i spożywaniu posiłków. Nie można korzystać z fontann i źródełek wody pitnej, a dzieci powinny korzystać z innych dystrybutorów wody pod okiem opiekuna. Zalecenia higieniczne w przypadku innych dystrybutorów wody zostały wskazane na stronie internetowej GIS.

Przy organizacji żywienia (stołówka, kuchnia) w instytucji, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa, odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadzić należy zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników.

W miarę możliwości zapewnić odległość stanowisk pracy, a jeśli to niemożliwe środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególnie też należy zwracać uwagę na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych i sztućców.

GIS rekomenduje też zmianowe wydawanie posiłków, czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60 stopni C lub je wyparzać. Dostawcy kateringu powinni dostarczać je w pojemnikach wraz ze sztućcami jednorazowymi. Posiłki powinny być spożywane w miejscach do tego przeznaczonych.

Co, jeśli ktoś zachoruje na COVID-19?

Sanepid wydał też wytyczne dotyczące postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 wśród personelu placówki. Jednocześnie podkreślił, że do pracy muszą przychodzić osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną. W pracę z dziećmi powinny być zaangażowane osoby poniżej 60 lat, bez żadnych problemów zdrowotnych. Należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielić obszar, w którym będzie można odizolować osobę w razie zdiagnozowania objawów chorobowych oraz przygotować procedurę postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19. Sanepid zauważył też, że w razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się po poradę lub konsultację do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Kiedy naprawdę wrócą żłobki i przedszkola?

Wiadomo już, że w wielu miejscach przedszkola i żłobki nie zostaną otwarte 6 maja. W Bydgoszczy władze mówią o terminie 11 maja (w najbardziej optymistycznym przypadku), w Ciechanowie - 18 maja. Po majówce nie ruszą też placówki w Warszawie, Poznaniu czy Katowicach. Samorządowcy zgodnie zwracają uwagę, że rząd przerzucił na nich odpowiedzialność za zdrowie i życie dzieci oraz opiekunów, a jednocześnie dał mało czasu na przygotowania.

 

O problemach dotyczących powrotu żłobków i przedszkoli mówią też opiekunowie tych placówek. Wielu zwraca uwagę, że utrzymanie dwu- czy trzyletniego dziecka w "dystansie społecznym" wobec swoich kolegów, koleżanek czy opiekunem jest w zasadzie niemożliwe.

 

 

 

Witamy  na stronie Przedszkola nr 6  im. Jeana de La Fontaine'a w Olsztynie i zapraszamy do zapoznania się z naszą placówką, jej programem i zdjęciami. Przedszkole mieści się w dwupiętrowym budynku wolnostojącym, podpiwniczony z ogrodem przedszkolnym.

Jest zlokalizowane w centrum miasta, z dogodnym dojazdem z każdego miejsca. Jesteśmy placówką 5- oddziałową. Sale do zabaw i zajęć są wielofunkcyjne, dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym, dobrze wyposażone i estetyczne. Nasza placówka jest przedszkolem publicznym, prowadzi działalność wychowawczo - dydaktyczną dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Przedszkole jest placówką nowoczesną, przyjazną, innowacyjną, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole nastawionych na osiąganie sukcesu. Rodzice są współautorami życia przedszkola. Dzieci korzystają z nowoczesnych pomocy dydaktycznych, rozwijają swoje zainteresowania i zdolności, działają metodami aktywnymi. Praca wychowawczo-dydaktyczna planowana jest zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz programy zatwierdzone przez MEN i programy autorskie.

Przedszkole umożliwia dzieciom wyrównanie szans edukacyjnych oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska prowadząc systematyczną współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz zatrudnia nauczyciela logopedę, który prowadzi zajęcia z dziećmi wymagającymi ćwiczeń w rozwijaniu sprawności językowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     W urzeczywistnianiu naszej misji zaangażowany jest cały personel pedagogiczny, administracyjno-obsługowy, jak również rodzice, a efektem naszej wspólnej pracy jest przedszkole, w którym dzieci czują się ważne, bezpieczne i do którego przychodzą z radością.

Zapraszamy


RAMOWY ROZKŁAD DNIA

6.00 - 8.30 Schodzenie się dzieci Zabawy dowolne wg zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę) rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniem dzieci, ćwiczenia poranne, zabiegi higieniczne.

8.30 - 9.00 Śniadanie.

9.00 - 10.30 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia całą grupą.

10.30 - 11.15 Zabawy ruchowe, zajęcia i zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci. Zabawy i gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery wycieczki i obserwacje przyrodnicze.

11.15 - 11.30 Czynności porządkowe - higieniczne, przygotowanie do obiadu.

11.30 - 12.00 Obiad.

12.00 - 14.00 Odpoczynek (zajęcia indywidualne).

14.00 - 14.15 Zabiegi higieniczne.

14.15 - 14.30 Podwieczorek

14.30 - 16.30 Rozchodzenie się dzieci. Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia gimnastyczne, ćwiczenia słownikowe, ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia. słuchanie opowiadań nauczycielki na podstawie literatury dziecięcej.

 

Licznik odwiedzin

Odsłon : 305078
Oglądających
Naszą witrynę przegląda teraz 22 gości 
Polecamy
Zaprzyjaźnione strony:
O nas w innych miejscach
Tutaj można poszerzyć swoją wiedzę o Przedszkolu miejskim nr 6
Nabór
Tutaj możecie Państwo uzyskać szczegółowe informacje o tegorocznym naborze do przedszkola
Zapraszamy